Kristina Yaroslavskaya

Maxdorferstraße 1

67071 Ludwigshafen 

Germany

+49 159 06104356

Email: art.yaroslavskaya@gmail.com

www.yaroslavskaya.de

 

Atelier

ART Atelier M&K

Hauptstraße 89

69469 Weinheim